Miljöpolicy
Hallins Elektriska anser att det är av största vikt med ett aktivt arbete för att främja en god miljö. Hallins Elektriska har som mål att bevara miljön och minimera negativ miljöpåverkan. Vi vill medverka till en varaktig och hållbar utveckling. I all vår verksamhet skall vi sträva efter att använda de för miljön mest skonsamma materialen och förbrukningsartiklarna. Återanvändning och kretsloppsanpassning skall minska den totala resursförbrukningen. Vi skall främja en öppen dialog i miljöfrågor och eftersträva ett ökat miljömedvetande hos personal, leverantörer och kunder. I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till allmänhetens och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö.


Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för miljöfrågor i det dagliga arbetet. Hallins Elektriska skall ha kunskap om gällande miljölagar och Sveriges nationella miljömål samt ha kännedom om lokala riktlinjer och regler gällande miljöfrågor. Vi skall inte nöja oss med att enbart följa dessa miljölagar och regler, utan också vara en kraft som driver miljölagstiftning och miljötänkandet framåt. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och genom utbildning av personal tillse att vi alltid ligger bland de främsta i utvecklingsarbetet. Hallins Elektriska inser vikten av att säkerställa miljön och vi strävar efter att tillämpa högsta miljömässiga standard.

 
     

 
Kontakta oss!
Storgatan 15, 696 30 Askersund
Kontor 0583-510 70
Owe Hallin 070-659 09 54
info@hallinsel.com